19 de juny 2007

El diccionari

decepció

[s. XIV; del ll. deceptio, -onis, íd.]

f Desengany de qui ha estat decebut.

Els diccionaris saben tant i alhora tant poc...